MENY

Leievilkår

1. LEIEVILKÅRENES ANVENDELSESOMRÅDE
Disse vilkårene gjelder i alle avtaleforhold mellom Bakke utleie og
leietakere av Bakke utleie sitt utleiemateriell. For at avvikende vilkår skal
være gyldige, skal de være nedtegnet skriftlig og vedlegges disse
vilkårene. Vilkårene skal følge med leieobjektet og anses akseptert av
leietakeren hvis leieobjektet tas i bruk av leietakeren uten innsigelser til
utleier.

2. BEREGNINGER AV LEIETIDEN
Leietiden løper fra utstyret disponeres av leietaker. Leietiden løper til
mottatt avmelding på tlf 959 25 051 eller til utstyret er returnert.
Driftsstans forårsaket av normal slitasje, som utgjør mer enn 10 % av
brutto leietid, skal ikke belastes leietaker. (Prisene er fastsatt etter
normal arbeidsdag.) Leieprisene er beregnet ut ifra 8 t arbeidsdag og kan
justeres ved intensiv/kontinuerlig bruk.

3. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING
Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra dette forlater
utleiers depoet til det er returnert til depoet / utleier. Utleieren kan anvise
annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren
meromkostninger. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i
driftsmessig stand. Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering
er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det enhver tid gjeldende
regelverk og instrukser for det aktuelle utstyr. Utstyr som er bestilt må
hentes til avtalt tid. Utleier vil i så fall belaste leie fra og med avtalt
leiestart, inntil leieforholdet er avsluttet som følge av avtale, heving eller
oppsigelse av avtalen, eller annet rettsgrunnlag.
Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker
straks underrette utleieren, som på sin side kan foreta omlevering eller
annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i
driftsklar og rengjort stand, fri for skader. Mangler på utstyret, bortsett
fra normal slitasje, vil ved tilbakelevering bli utbedret av utleieren for
leietakers regning.

4. FRIST FOR REKLAMASJONER
Hvis leietakeren ikke innen 1 virkedag etter overtakelse av utstyret har
meldt fra til utleier om mangler ved utstyret, anses vedkommende for å
ha akseptert at levering og utstyr er i samsvar med avtalen. Utleier er
ikke erstatningspliktig ved forsinkelse som skyldes force majeure (dvs.
forhold som ligger utenfor utleiers /transportørens kontroll.)

5. HVA BELØPET INKLUDERER
Inkludert i leien er følgende ytelser fra Bakke Utleie
Disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer.
Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner. Reparasjoner som
følge av normal slitasje.
Leietakeren dekker separat:
Utgifter til drivstoff og eventuelt etterfylling av motorolje, frostvæske etc.
Reparasjoner i forbindelse med punktering, bergning og selvforskyldt
driftsstans. Transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted, og
eventuelle flyttetransporter. Renhold av utstyr før tilbakelevering og i
forbindelse med forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold. Utbedring av
aktuelle skader. Forsikring (evt. se pkt 6).

6. ANSVAR, FORSIKRING OG SKADER
Leietakeren er ansvarlig for alle skader og tap knyttet til bruken av
utstyret. Med dette følger ansvaret for eventuelle materielle-, person- og
følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre leietaker eller
tredjemann. Skader eller tap som følge av tyveri/innbrudd som ikke
dekkes på utleiers kaskoforsikring, er likeledes leietakers ansvar.
Leietaker er også økonomisk ansvarlig for at leieobjektet er sikret i
henhold til forsikringsselskapenes krav til sikring.

FORSIKRING
Utstyret er forsikret via utleieren på følgende måte:
Forsikring som svarer for:
Brann (inkl. eksplosjon og lynnedslag) Kaskoskade som plutselig og
uforutsett rammer arbeidsplattformen eller utstyr som ved leveringen var
i full driftsmessig stand. Maskinene er dekket under bruk, forflytninger og
under hvil på anleggs- eller arbeidsplass. Utleiers forsikring dekker ikke:
Transport. Annet utstyr er dekket av transportskadeforsikring til og fra
arbeidsstedet, utleie og tilbakeleveringssted. Leietaker er ansvarlig for
skader forårsaket av tyveri/innbrudd og hærverk. Leietaker er økonomisk
ansvarlig for at leieobjektet er sikret i henhold til forsikringsselskapenes
krav til innbruddsikring, Ref B2 krav som gjelder for byggeplass. Følgende
unntak gjøres gjeldende for forsikring:
• Skade forvoldt ved grov uaktsomhet.
• Skade som skyldes bruk i strid med utleiers forskrifter /opplæring
• Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje,
vann etc.

SKADER
Ved skade skal utleieren underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått,
plikter leietakeren hvis mulig å medvirke til at skade begrenses.

PREMIE
Forsikringspremie er inkludert i leieprisen.

FØLGESKADER
Oljelekkasjer dekkes av kunde/ leietaker

EGENANDEL VED SKADE
Egenandel ved skade belastes leietaker.
Ved brann-, transport- og innbruddsskade, ref. krav til innbruddsikring –
B2, gjelder en egenandel på kr. 10.000,-. Ved kaskoskader på
hydrauliske arbeidsplattformer er egenandel ved skade kr. 10.000,-.

7. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET
Utstyret skal bare brukes innenfor landet. Det skal oppbevares innelåst
eller i låst tilstand når det ikke er i bruk ref. krav til innbruddsikring – B2.
Utstyret skal bare brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike
arbeidsforhold som det er beregnet for. Utstyret må for eksempel ikke
brukes til sandblåsing eller i saltvann. Leietakeren plikter også å
tilse/sørge for at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som
har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet
for å behandle utstyret korrekt og unngå å utstette seg selv eller andre
for fare eller skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedrørende
utstyrets bruk. Utstyrets angitte kapasiteter må ikke overskrides.
Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot
uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er angitt i
prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk ved
arbeider som utsetter materiell for spesielle miljømessige belastninger,
må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres.
Pris for nødvendige tiltak vil bli oppgitt på forespørsel. For å forebygge
unødvendig driftsstans/reparasjoner eller at farlige sitasjoner skal oppstå
som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta
kontroll av dette. Og om nødvendig foreta vedlikehold som etterfylling av
olje, frostvæske, vann på batteri, etc. Forskrifter om inspeksjon og
veldikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret ikke fungerer
tilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal straks
varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er
nødvendig, blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at
hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales. Leietaker må
ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret, uten
forhåndsgodkjenning av utleieren. Utleieren har til en hver tid rett til å
inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette
benyttes under leieperioden.

8. FREMLEIE
Leietakeren kan ikke fremleie, uten samtykke fra utleier eller overlate
sine rettigheter etter denne avtale til andre, eller foreta noen rettslige
disposisjoner (overdragelse, pantsettelse) el.) over utstyret.

9. BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser netto pr. 15 dager fra fakturadato. Etter forfall
belastes rente med 1,5 % pr. påbegynte måned. Forhåndsavtalte
leieperioder på 14 dager eller mer faktureres halvmånedlig. Eventuelle
innsigelser til mottatt faktura skal meldes så raskt som mulig til utleier.
Hvis innsigelse ikke er fremsatt innen 10 virkedager etter at fakturaen er
mottatt, anses fakturaen for akseptert av leietaker.

10. OPPSIGELSE, HEVING
Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med
en arbeidsdags varsel. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser,
derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid. Samt
at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig forventet aktsomhet,
kan utleieren heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert.
Leietaker kan heve avtalen dersom utleieren ikke foretar vedlikehold og
evt. Reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

11. ANSVARSBEGRENSNING
Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakers
behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleieren fraskriver seg
ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet. Og kan
således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, materielle- person- eller
følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren,
leietakerens ansatte, bruken av utstyret eller tredjemann. Det er
leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig
opplæring i bruken av liften. Leietaker bekrefter også å ha mottatt
brukermanual for liften, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er
det til enhver tid arbeidsgivers (leietakers) ansvar å sørge for at
manualen blir gitt på forståelig språk.

12. TVISTER
Ved eventuell tvist om fakturabeløp kan ikke leietaker holde tilbake mer
enn den delen av beløpet som er omtvistet. Leietakeren vedtar som
verneting for eventuelle tvister under avtalen den kommunen hvor
utstyret er utleid fra.
Ved bekreftelse av gjennomgått leievilkår samtykker
kunde følgende:
– Opplæring i bruk av utstyret er avtalt
– Leievilkår er lest og forstått
– Vask/Malingsøl faktureres med 450 pr time eks mva
– Utrykning ved brukerfeil faktureres med 450 pr time + 5 kr km
eks mva
Med forbehold om feil eller endringer.